Kancelaria

 

Kontakt


ul Kościuszki 22/6, 44-100 Gliwice
tel / fax. 32 231 56 46

e-mail: sekretariat@gliwice-adwokaci.pl


 

Oferta

 

Kancelaria Adwokacka Jacek Pałka, Karolina Grabczyk – Jermak oferuje kompleksową obsługę prawną praktycznie we wszystkich dziedzinach prawa dzięki Zespołowi, w skład którego wchodzą nie tylko adwokaci i inni wyspecjalizowani prawnicy (w tym absolwenci aplikacji sądowej), ale także licencjonowany syndyk masy upadłości oraz doradca podatkowy.


Kancelaria Adwokacka - Pałka, Grabczyk – Jermak, oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób indywidualnych.


Obsługa prawna podmiotów gospodarczych obejmuje między innymi:

 • doradztwo dla Zarządów Spółek w zakresie prawa spółek, prawa cywilnego, gospodarczego, podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • obrona członków Zarządu w postępowaniach karnych i karnoskarbowych związanych z prowadzoną działalnością,
 • przeprowadzanie analizy ekonomicznej przedsiębiorstw pod kątem konieczności złożenia wniosków o otwarcie postępowania układowego bądź upadłościowego celem ochrony członków Zarządu spółek kapitałowych przed osobistą odpowiedzialnością za zobowiązania Spółki,
 • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych, cywilnych, podatkowych przed sądami powszechnymi i polubownymi, organami skarbowymi i w toku odwołań od decyzji tych organów, w tym skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach Wspólników bądź Akcjonariuszy – jako doradca Klienta bądź Jego pełnomocnik,
 • analiza zawartych umów, sporządzanie i redagowanie umów,
 • udział w negocjacjach z Klientem, bądź prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta,
 • zastępstwo procesowe podmiotów gospodarczych jako pokrzywdzonych w postępowaniach karnych.


Obsługa prawna osób indywidualnych obejmuje między innymi:

 • obrona w postępowaniach karnych, i karno – skarbowych, która obejmuje obronę w postępowaniu przygotowawczym, obronę przed sądem I instancji, obronę w postępowaniu apelacyjnym a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – przed sądem kasacyjnym,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych w zakresie:
 • prawa rodzinnego, w tym postępowań o rozwód i separację, podwyższenie/obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, a także postępowań o podział majątku dorobkowego pomiędzy małżonkami,
 • prawa cywilnego, w tym postępowań o zapłatę, o odszkodowanie, zadośćuczynienie i ochronę dóbr osobistych,
 • prawa spadkowego, w tym postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku jak również postępowanie przed urzędami skarbowymi w zakresie podatku od spadków i darowizn,
 • prawa pracy, w tym postępowań o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, sprawy związane z mobbingiem,
 • prawa spółdzielczego, w tym prawa regulacji zawartych w prawie o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • prawa dotyczącego nieruchomości, w tym renty planistycznej, a także zastępstwo w postępowaniu księgowo – wieczystym oraz postępowaniach dotyczących własności nieruchomości i jej ochrony.

 

© Copyright, Kancelaria Adwokacka. Wszelka prawa zastrzeżone.